Skriv ut

Lokalbidrag - Föreningsägda (2024)

För förening med lokal och anläggning


Ansökan kräver följande dokument: Resultaträkning, Balansräkning

Obs! Kostnaderna ni uppger ska kunna hittas i senaste resultaträkningen.

Till föreningsägd lokal och anläggning lämnas bidrag med högst 50 procent av faktiska driftkostnader, dock maximalt två prisbasbelopp. Bestämmelsen är även tillämplig för kommunala lokaler och anläggningar där förening har drift och skötselansvar enligt särskilt nyttjanderättsavtal eller liknande samt lokal/ anläggning som helt eller delvis upplåts mot hyra eller arrende.

Med driftkostnad avses samtliga föreningens bruttokostnader för drift, skötsel och underhåll, som erfordras för att lokalen eller anläggningen skall vara funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verksamhet. Försäkring av byggnad och maskiner samt kostnad för arrende/hyra är också bidragsgrundande.

Med underhåll avses löpande och akut underhåll på byggnad, fasta konstruktioner samt maskiner för anläggningsskötsel. Personalkostnad och arbetskostnad är endast bidragsgrundande vid underhållsåtgärder som kräver särskild behörighet.

Planerat större underhåll eller underhåll på inventarier utöver maskiner enligt ovan är inte bidragsgrundande.

Föreningens hyresintäkter och/eller andra intäkter för lokalens/anläggningens nyttjande ska redovisas vid ansökningstillfället, varvid 50 procent av intäkterna skall frånräknas de bidragsgrundande kostnaderna.

Bidragsgrundande kostnader och hyresintäkter ska avse föreningens senast avlutade verksamhetsår före det år ansökan avser.

Föreningar som av kommunen lämnas stöd till lokaler och anläggningar ska om möjligt upplåta lokalen/anläggningen till kommunens övriga föreningar.

Föreningen ska vägra upplåta sina lokaler och anläggningar till verksamhet som leder till diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller andra anti-demokratiska principer.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 februari).