Skriv ut

Övrigt bidrag (2024)

Övriga bidrag


Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som
kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och ej innefattas
av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till utvecklings- och
försöksverksamhet, större arrangemang, större reparations- och
underhållskostnader m.m. Bidrag lämnas ej till föreningars löpande
verksamhet.

Bidraget kan lämnas till privata initiativ och icke-bidragsberättigade
föreningar som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild anledning
att stödja. Dock ej till vinstdrivande organisationer.

Bidrag kan dessutom lämnas till verksamhet för prioriterade grupper
och/eller annan verksamhet som kultur- och utvecklingsnämnden finner
särskild anledning att stödja.

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar efter särskild prövning om
bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla medel.

Ansökan om övrigt bidrag kan inges vid två tillfällen per år och ska
vara kultur- och utvecklingsnämnden tillhanda senast den 25 februari
respektive den 25 augusti. Beslut om bidrag meddelas senast under maj
respektive senast november.

Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkning och finansieringsplan samt de
övriga handlingar kultur- och utvecklingsnämnden kan behöva för
handläggning av ärendet. Bidrag utbetalas först sedan fullständig
redovisning inlämnats till nämnden.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in